ค้นหา

การลบเนื้อหาของผู้ใช้ออก

วันมีผลบังคับ : 16 พฤษภาคม เป็นต้นไป

บ็อบบี้ บราวน์ ออนไลน์ ("เรา" หรือ "ของเรา") จัดหาเนื้อหาและบริการต่างๆ ไว้ที่เว็บไซต์ www.bobbibrownco.th ("ไซต์") ไว้สำหรับคุณภายใต้บังคับของข้อจำกัดและเงื่อนไขต่างๆ, นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ และนโยบายอื่นๆ ที่คุณอาจพบได้ตลอดที่ไซต์ของเราซึ่งเชื่อมโยงกับฟังก์ชั่น, ลักษณะเฉพาะ หรือการส่งเสริมการขายบางอย่าง รวมทั้งการให้บริการลูกค้า ซึ่งทั้งหมดถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง หรือรวมเข้าอยู่ภายในข้อจำกัดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ (เรียกโดยรวมว่า "ข้อจำกัดและเงื่อนไขต่างๆ")

การที่จะซื้อสินค้าที่ไซต์ของเราได้ คุณจะต้องมีอายุ 18 ปีหรือเท่ากับอายุของคนส่วนมากที่อยู่ในขอบเขตแห่งอำนาจศาลของคุณ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือต่ำกว่าอายุของคนส่วนมากที่อยู่ในขอบเขตแห่งอำนาจศาลของคุณ คุณจะไม่สามารถซื้อสินค้าจากไซต์ของเราได้ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปี คุณอาจเข้ามาค้นหาข้อมูลที่ไซต์ของเรา อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถจะให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเราหรือลงทะเบียนที่ไซต์ได้ เนื่องจากไซต์นี้ไม่ได้มุ่งทำธุรกิจกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปี การเข้ามาหรือใช้ไซต์นี้ เท่ากับคุณกำลังรับรองว่า คุณได้อ่าน, เข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อจำกัดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อแม้ หากคุณไม่ตกลงตามข้อจำกัดและเงื่อนไข คุณก็ไม่สามารถใช้ไซต์ของเราได้

 1. ความเป็นส่วนตัว

  โปรดทบทวน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทเพื่อท่านจะได้เข้าแนวใจปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัท

 2. ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับใช้ส่วนบุคคล

  ผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์พร้อมตัวอย่างที่บริษัทให้แก่ท่านก็เพื่อใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นท่านจะขาย ขายต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ หรือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านซื้อหรือที่ท่านได้รับจากบริษัทไม่ได้บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือลดปริมาณของคำสั่งซื้อใดๆที่จะรับมาดำเนินการหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะให้แก่ท่านที่บริษัทเห็นด้วยดุลพินิจของบริษัทว่าจะเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทโดยจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านทราบก็ได้

 3. นโยบายและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้า

  ดูนโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นี้(เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่ง การขนส่ง และการจัดการ การคืนและการแลกเปลี่ยน)คลิกที่นี่.

 4. ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

  รายละเอียดผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้นบริษัทพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ได้แต่ไม่รับประกันว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ สี ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นที่มีอยู่บนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันหรือปราศจากข้อผิดพลาด

  ไซต์นี้อาจมีข้อผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่ถูกต้องแม่นยำจากการพิมพ์ และอาจไม่ครบถ้วนหรือทันเหตุการณ์ ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาด, ข้อความที่ไม่ถูกต้องแม่นยำหรือข้อละเลย (รวมทั้งหลังจากมีคำสั่งซื้อส่งมาแล้ว) และที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทราบว่า ข้อผิดพลาด, ข้อความที่ไม่ถูกต้องแม่นยำ หรือข้อละเลยอาจเกี่ยวข้องในเรื่องของราคาและการมีอยู่ของสินค้า และเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือปฏิเสธที่จะรับคำสั่งซื้อที่ส่งมาโดยใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของราคาและการมีอยู่ของสินค้า เราขออภัยในความไม่สะดวก

 5. ทรัพย์สินทางปัญญา

  ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์และ “การออกแบบและส่วนประกอบ (look and feel)” รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้าโลโก้ เครื่องหมายการบริการ ข้อความ กราฟฟิก โลโก้ รูปภาพปุ่มกด รูปภาพ คลิปเสียงการรวบรวมข้อมูลและซอฟท์แวร์ รวมทั้งการรวบรวมและการจัดการข้อมูลนั้น “รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินของบ็อบบี้ บราวน์ไทยแลนด์ บริษัทในเครือ หุ้นส่วนหรือผู้ให้สิทธิ และคุ้มครองโดยกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

  ยกเว้นที่กำหนดไว้ในสิทธิให้ใช้อย่างจำกัดในข้อ 6 หรือตามที่กฎหมายกำหนดห้ามมิให้ใช้ ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ ลอกเลียน ขาย ขายต่อ เข้าใช้ ดัดแปลง หรือใช้ประโยชน์โดยประการอื่นซึ่งเนื้อหาหรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทก่อน

 6. การให้สิทธิ์ใช้อย่างจำกัด

  บริษัทให้สิทธิอย่างจำกัด เพิกถอนได้มิใช่สิทธิขาด และเข้าใช้เว็บไซต์นี้เป็นการส่วนตัว ซึ่งเป็นการให้สิทธิใช้อย่างจำกัดนี้ไม่รวมสิทธิในการที่จะ

   

  (ก) สร้างเฟรม หรือใช้เทคนิคในการทำเฟรมเว็บไซต์หรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ (ข) ส่งต่อ จำหน่ายถ่ายทอด ขาย ให้สิทธิใช้ หรือดาวโหลดเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมด(เว้นแต่เป็นการทำแคชชิ่ง หรือการกระทำที่จำเป็นสำหรับการดูเว็บไซต์) (ค)ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์หรือข้อความใดๆและ/หรือทั้งหมดของเนื้อหานอกจากใช้ส่วนบุคคล (ง) ดัดแปลง หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือสร้างงานอนุพันธ์ใดๆ โดยอาศัยเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมด (จ)เก็บข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ตนหรือคนอื่น (ฉ) ใช้แท็กซ่อน หรือ“ข้อความซ่อน” อื่นใดซึ่งใช้ประโยชน์เนื้อหาใดๆและ/หรือทั้งหมด หรือ (ช) ใช้ซอฟท์แวร์โรบอต สไปเดอร์ ครอเลอร์หรือเครื่องมือในการเก็บและดึงข้อมูลที่คล้ายกัน หรือทำการใดๆที่อาจเพิ่มภาระหรืองานหนักให้แก่โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทโดยไม่เหมาะสม ท่านจะต้องมีคำแจ้งกรรมสิทธิ์ทั้งหมดที่เว็บไซต์หรือที่ติดไว้หรือบรรจุในเว็บไซต์โดยไม่มีการดัดแปลงใดๆ

  บริษัทยังให้สิทธิใช้อย่างจำกัด เพิกถอนได้และไม่เด็ดขาดแก่ท่านเพื่อสร้างไฮเปอร์สิงก์ไปยังโฮมเพจของเว็บไซต์เพื่อใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อการค้าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับไซต์ (i) อาจเชื่อมโยงกับเนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมดของบริษัทได้ แต่มิได้เป็นการลอกเลียนแบบ (ii)มิได้บ่งบอกว่าบริษัทรับรองเว็บไซต์ดังกล่าวหรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์นั้น (iii) มิได้บิดเบือนข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบริษัท(iv) ไม่มีเนื้อหาที่อาจตีความได้ว่าน่ารังเกียจ หยาบคายอื้อฉาว ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมสำหรับคนทุกวัย (v) ไม่พูดถึงบริษัทหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทในลักษณะที่เป็นเท็จทำให้เข้าใจผิด เป็นการดูถูก หรือในลักษณะที่น่ารังเกียจโดยประการอื่นหรือเอาบริษัทไปเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิดเห็นที่ไม่พึงปรารถนาและ (vi) ไม่เชื่อมโยงไปยังหน้าใดๆ ของไซต์นอกจากโฮมเพจบริษัทอาจขอให้ท่านเอาลิงก์ใดๆ ที่เชื่อมโยงไปยังไซต์ออกด้วยดุลพินิจของบริษัทเองและเมื่อได้รับการร้องขอดังกล่าว ท่านจะนำลิงก์นั้นออกทันทีและยุติการเชื่อมโยงใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นหนังสือต่างหากและโดยชัดแจ้งให้กลับมาใช้การเชื่อมโยงได้อีก

  การที่ท่านใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆและ/หรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น จะเป็นการสิ้นสุดการให้ใช้สิทธิอย่างจำกัดที่ระบุไว้ในข้อ 6 โดยไม่เป็นตัดทอนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาอื่นใดที่กฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนด

 7. ภาระผูกพันและความรับผิดชอบของท่าน

  ในการเข้าใช้เว็บไซต์ให้ท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งคำเตือนหรือคำสั่งพิเศษสำหรับการเข้าใช้ที่ขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ให้ท่านปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย จารีตประเพณี และโดยสุจริตอยู่เสมอท่านจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงไซต์หรือเนื้อหาใดๆ หรือบริการที่อาจปรากฏที่เว็บไซต์และจะไม่ทำให้เสื่อมสภาพของการเป็นเจ้าของหรือการดำเนินการของไซต์โดยไม่จำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปของข้อความอื่นใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หากท่านผิดข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดโดยประมาทหรือโดยเจตนาท่านจะต้องผิดรับผิดต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายที่อาจเกิดกับบ็อบบี้ บราวน์ไทยแลนด์บริษัทในเครือของเรา หุ้นส่วน หรือผู้ให้สิทธิ์

 8. บัญชีของท่าน

  ท่านอาจเลือกที่จะลงทะเบียนที่ไซต์ของบริษัทหากท่านอายุเกินยี่สิบ (20) ปี ห้ามลงทะเบียนหากท่านอายุไม่เกินยี่สิบ (20) ปี หากท่านอายุเกินกว่ายี่สิบ(20) ปี และลงทะเบียน ท่านจะมีที่อยู่/ชื่อผู้ใช้อีเมล์และรหัสผ่านสำหรับบัญชีของท่านท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการคงไว้ซึ่งการเป็นความลับของบัญชี ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน และต่อการจำกัดการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นความจริง ท่านตกลงยอมรับความรับผิดชอบต่อบรรดากิจกรรมที่เกิดกับบัญชีชื่อผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของท่าน ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริงเท่านั้น หากท่านกำลังเข้าชม และใช้เว็บไซต์ในชื่อของผู้อื่นท่านรับรองว่าท่านมีอำนาจที่จะกระทำการแทนเพื่อผูกพันบุคคลผู้นั้นในฐานะตัวการต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้และหากท่านไม่มีอำนาจในระดับที่กล่าวมาท่านตกลงที่จะผูกพันต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และยอมรับชดใช้ต่ออันตรายที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ถูกต้องหรือต่อเนื้อหาอันเป็นผลจากการเข้าชม หรือการใช้ดังกล่าวบริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการบริการและ/หรือยกเลิกบัญชีโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าหากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกฝ่าฝืน หรือหากบริษัทตัดสินใจแต่ฝ่ายเดียวว่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบ็อบบี้ บราวน์ไทยแลนด์ ที่จะดำเนินการเช่นนั้น นอกจากนี้ ในกรณีมีข้อสงสัย บ็อบบี้บราวน์ไทยแลนด์สงวนสิทธิที่จะขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านและในกรณีที่มีการขอดังกล่าวท่านมีหน้าที่ส่งเอกสารดังกล่าวเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีอายุตามกฎหมายดังที่ได้ระบุไว้

 9. การเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก

  บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเพจใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ถูกโยงไปถึง หรือจากเว็บไซต์(ของบริษัท)การเชื่อมโยงที่ปรากฎบนเว็บไซต์เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้นและมิใช่การรับรองโดยบริษัท บริษัทในเครือ หรือหุ้นส่วนของบริษัทต่อเนื้อหาผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือซัพพลายเออร์ที่ถูกอ้างอิง การเชื่อมโยงไปถึงหรือจากเพจใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นเป็นความเสี่ยงของท่านเอง บริษัทไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือการประเมิน และบริษัทไม่รับรองการนำเสนอของเพจที่อยู่นอกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ถูกโยงถึงหรือจากไซต์ (ของบริษัท) และบริษัทไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ ต่อการกระทำ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของเพจและเว็บไซต์ดังกล่าวรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์อื่นๆเหล่านั้น ให้ท่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเพจนอกเว็บไซต์ และเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านเข้าชมด้วยความระมัดระวัง

 10. รูปแบบ ฟังก์ชั่นการใช้งานและกิจกรรมพิเศษ

  เว็บไซต์อาจนำเสนอรูปแบบ ฟังก์ชั่นการใช้งานและกิจกรรมพิเศษ(อาทิ การประกวด การชิงรางวัล หรือข้อเสนออื่นๆ ) ซึ่งอาจ (ก)อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้ระเบียบและ/หรือนโยบายที่เพิ่มขึ้นหรือเข้าแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิม และ (ข)ถูกนำเสนอโดยบริษัท หรือโดยบุคคลภายนอก ซึ่งหากมี บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเรื่องดังกล่าวและหากท่านเลือกที่จะรับประโยชน์จากข้อเสนอเหล่านี้ ท่านตกลงว่าการใช้ข้อเสนอนั้นๆ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ระเบียบและ/หรือนโยบายของการใช้ที่เพิ่มเข้ามาหรือแยกต่างหาก

 11. เนื้อหาของผู้ใช้

  เวลาที่คุณถ่ายทอด, อัพโหลด, ส่ง, อีเมล, ส่งให้ผู้อื่น, เผยแพร่, ผลิตซ้ำ หรือกระทำการอย่างอื่นที่มีเพื่อเผยแพร่ข้อเสนอแนะ, ความคิดเห็น, คำถาม, ผลสะท้อนกลับ, ข้อมูล, ข้อความสั้นๆ, ซอฟต์แวร์, ดนตรี, เสียง, ภาพถ่าย, ภาพกราฟฟิก, รูปจำลอง, วีดิทัศน์, ข่าวสาร, หรือข้อความอื่นๆ ("เนื้อหาของผู้ใช้") ลงในไซต์ คุณจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อเนื้อหาของผู้ใช้ คุณอนุญาตให้เราใช้, ทำเลียนแบบ, ออกใบอนุญาต, ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายย่อย, ดัดแปลง, เผยแพร่, จัดแสดง, กระทำในที่สาธารณะ, จำลอง, ส่งผ่าน, เปลี่ยนแปลง, แก้ไขและใช้ประโยชน์อย่างอื่นจากเนื้อหาของผู้ใช้ได้ทั่วโลกลงในสื่อทั้งหมดซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือที่จะเกิดขึ้นใหม่หลังจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม โดยไม่เพิกถอน, ไม่มีข้อจำกัด, ไม่เป็นการเฉพาะ, ไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ รวมทั้งโดยปราศจากข้อจำกัด เพื่อพัฒนา, ผลิต, เผยแพร่และทำการตลาดผลิตภัณฑ์

  คุณแสดงให้เห็นและรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของหรือนอกเหนือไปจากนั้นควบคุมสิทธิต่างๆ ในเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ คุณตกลงที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเข้าไปเกี่ยวข้องในการส่งผ่าน, อัพโหลด, ส่ง, อีเมล, แชร์, เผยแพร่, ทำซ้ำหรือนอกเหนือไปจากนั้นจัดทำเนื้อหาของผู้ใช้ที่ (ก) ผิดกฎหมาย, ให้โทษ, ข่มขู่, เป็นอันตราย, ก่อกวน, ล่วงละเมิด, หมิ่นประมาท, หยาบคาย, ลามก, อนาจาร, ใส่ร้าย, รุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น, น่ารังเกียจ หรือนอกเหนือไปจากนั้นคือเป็นน่ารังเกียจในกลุ่มเชื้อชาติและชาติพันธุ์ (ข) คุณไม่มีสิทธิที่จะทำให้มีภายใต้กฎหมายหรือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสัญญาหรือความไว้วางใจ (ค) คุณรับรู้ว่าเป็นเท็จ, หลอกลวง, ไม่ถูกต้องหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด (ง) คุณได้รับการชดเชยหรือได้รับค่าตอบแทนจากบุคคลภายนอก หรือ (จ) ละเมิดสิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า, ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินของกลุ่มบุคคลใด

  เราจะไม่รับผิดชอบต่อการที่จะเข้าไปตรวจ หรือตัดสินเนื้อหาของผู้ใช้ และเราไม่รับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ ต่อ เนื้อหาของผู้ใช้ เราไม่ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ หรือควบคุมเนื้อหาของผู้ที่ส่งผ่านหรือส่งมาที่ไซต์ ดังนั้นเราจึงไม่รับรองความถูกต้อง, ความซื่อสัตย์หรือคุณภาพของเนื้อหาของผู้ใช้ คุณเข้าใจว่าในการใช้ไซต์คุณอาจได้รับเนื้อหาของผู้ใช้ที่ทำให้เกิดความไม่พอใจ, ไม่เหมาะสม หรือเป็นที่น่ารังเกียจสำหรับคุณ ไม่ว่าในกรณีใด เราไม่รับผิดใดๆ ทั้งสิ้นต่อเนื้อหาของผู้ใช้ รวมทั้งโดยปราศจากการจำกัดต่อข้อผิดพลาดหรือการละเลยในเนื้อหาของผู้ใช้ หรือสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณอันเนื่องมาจากการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ที่ส่งผ่าน, อัพโหลด, ส่ง, อีเมล หรือนอกเหนือไปจากนั้นคือทำให้มีผ่านทางไซต์ โดยนัยนี้คุณสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องจากเราในเรื่องการละเมิดสิทธิตามที่ถูกกล่าวหาหรือเป็นจริงในทรัพย์สิน, สิทธิในความเป็นส่วนตัวและในการเผยแพร่, สิทธิในด้านศีลธรรมและสิทธิในอำนาจที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้

  คุณรับทราบว่าเรามีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่เป็นข้อผูกพัน) ที่จะปฏิเสธที่จะส่งหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ออกโดยอาศัยดุลยพินิจของเราแต่เพียงลำพัง และเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยน, ย่อ หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ออกได้ การไม่จำกัดหลักการทั่วไปเกี่ยวกับบทบัญญัติเรื่องข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น หรือส่วนอื่นใด เรามีสิทธิที่จะลบเนื้อหาของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ หรือที่ทำให้เกิดการคัดค้านออก และเราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการบริการ และ/หรือยกเลิกบัญชีสำหรับผู้ใช้รายอื่นๆ ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 12. การลบเนื้อหาของผู้ใช้ออก

  หากคุณต้องการลบเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณในเว็บไซต์ของเราหรือที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ customerservices@bobbibrown.co.th พร้อมกับข้อมูลดังต่อไปนี้ในคำขอลบของคุณ: ชื่อ, นามสกุล, ชื่อผู้ใช้/ชื่อที่คุณใช้ในการติดต่อกับผู้อื่นทางระบบออนไลน์ (ถ้ามี), ที่อยู่ทางอีเมลที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา และ/หรือโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่, เหตุผลที่คุณต้องการลบข้อความที่ส่ง, และวันที่ของข้อความที่คุณต้องการลบ (หากคุณมี) เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอลบของคุณได้หากคุณไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เรา เราขอใช้เวลาไม่เกิน 10 วันทำการเพื่อดำเนินการตามคำขอลบของคุณ

 13. การร้องเรียนด้านลิขสิทธิ์

  บริษัทเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหากท่านเชื่อว่า งานถูกลอกเลียนบนเว็บไซต์(ของบริษัท)ในลักษณะที่มีองค์ประกอบเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โปรด คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาวิธีการแจ้งต่อบริษัทเรื่องการละเมิดที่ได้รับการร้องเรียน

 14. การรับรองและรับประกัน การจำกัดความรับผิด

  เว็บไซต์ถูกนำเสนอ “ตามที่เป็นอยู่จริง” บริษัทไม่รับประกันหรือรับรองเนื้อหาประเภทใดในเรื่องใดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือเว็บไซต์รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับรองความเหมาะสมของสภาพการเป็นที่ซื้อขายได้การไม่ละเมิด หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเว้นแต่ในระดับที่การรับประกันและการรับรองนั้นไม่อาจแยกออกไปได้ในทางกฎหมาย

  ท่านตกลงว่าโดยถึงระดับสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด(ไม่ว่าต่อสัญญา การละเมิด ตลอดจนการประมาท หรืออื่นๆ ) ภายใต้สถานการณ์ใดๆ สำหรับกรณีใดๆ ดังนี้ (ก)การรบกวนการดำเนินกิจการ (ข) การล่าช้าในการเข้าชมไซต์หรือการรบกวนต่อการเข้าสู่เว็บไซต์ (ค)การไม่นำส่งข้อมูล การส่งผิด การคอร์รัปชั่น การทำลาย หรือการดัดแปลงอื่นๆ (ง) การสูญหาย หรือความเสียหายประเภทใดๆ ซึ่งเป็นผลจากการติดต่อกับหรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกบนเว็บไซต์(ของบริษัท) (จ) ไวรัสคอมพิวเตอร์การล่มของระบบ หรือการทำงานที่ผิดปกติซึ่งอาจเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านรวมทั้งระหว่างไฮเปอร์ลิงค์ไปยังและจากเว็บไซต์ภายนอก (ฉ) ความคลาดเคลื่อนใดๆ หรือการลบทิ้งเนื้อเรื่องใดๆ หรือ (ช)เหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัท

  นอกจากนี้โดยถึงระดับสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย บริษัทจะไม่รับผิดชดใช้ค่าเสียหายประเภทใดๆทั้งโดยอ้อม พิเศษ บทลงโทษ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นโดยลำดับแห่งความเสียหายประเภทใดๆ (รวมทั้งประโยชน์ที่เสียไป) เกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือการใช้ของท่านโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำไม่ว่าทางสัญญา ละเมิด (รวมทั้งความประมาท) หรืออื่นๆ แม้ว่าบริษัทได้รับการแนะนำถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวและไม่มีสถานการณ์ใดที่การชดใช้ค่าเสียหายโดยรวมขั้นสูงสุดของบริษัทที่เกินสามพันสองร้อย(3,200) บาท

  ท่านตกลงว่าไม่มีการเรียกร้องหรือฟ้องร้องจากหรือเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลายที่ทำขึ้นโดยท่านหลังผ่านเวลากว่าหนึ่ง (1) ปีของเหตุแห่งการฟ้องร้อง ที่เกี่ยวกับการเรียกร้องหรือการกระทำที่เกิดขึ้น

 15. การชดใช้ค่าเสียหาย

  ท่านตกลงที่จะต่อสู้ รับผิดชอบค่าเสียหายและทำให้บริษัทพ้นจากอันตรายต่อการสูญเสีย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมทนายความตามความเหมาะสมอันเป็นผลจากการเรียกร้องของบุคคลภายนอก การฟ้องร้อง หรือการทวงถามอันเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านหรือการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลาย อีกทั้งท่านตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทสำหรับการสูญหาย ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมทนายความตามความเหมาะสมอันเป็นผลจากการที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์โรบอต สไปเดอร์ ครอเลอร์หรือเครื่องมือในการเก็บและดึงข้อมูลที่คล้ายกันหรือการกระทำอื่นใดซึ่งท่านได้ก่อภาระอันไม่สมควรหรือทำให้เป็นภาระกับโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท

 16. ข้อพิพาท

  สำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ให้บรรดาสิทธิและภาระผูกพัน ตลอดจนการกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ให้ใช้บังคับด้วยกฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านด้วยวิธีใดให้ยื่นต่ออนุญาโตตุลาการแบบเป็นการลับในกรุงเทพฯประเทศไทย และให้ท่านยื่นต่อกระบวนการทางศาลและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีที่ท่านได้ฝ่าฝืนหรือได้กระทำการในลักษณะใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือมีแนวโน้มว่าจะละเมิดต่อสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทในเครือ หุ้นส่วน หรือผู้ให้สิทธิหรือมีมูลคดีอื่นเกี่ยวกับหลักความยุติธรรม บริษัทอาจร้องขอคำสั่งศาลให้ห้ามกระทำการหรือร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอันสมควรจากศาลที่มีเขตอำนาจและท่านยอมรับต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีในศาลใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จะดำเนินการตามกฎของกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสถาบันในประเทศไทยสำนักงานศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทย ให้คำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันและอาจนำสู่การจัดทำเป็นคำพิพากษาของศาลได้เพื่อให้เป็นไปตามการอนุญาตขั้นสูงสุดของกฎหมายที่ใช้บังคับกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะต้องไม่ถูกนำไปรวมเป็นอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวพันกับคู่สัญญาฝ่ายอื่นที่มีหน้าที่ตามต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าโดยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นกลุ่มหรือกรณีอื่นๆ

 17. ความยินยอมที่จะรับการบอกกล่าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการโพสต์บนไซต์และทางอีเมล์

  ท่านยินยอมที่จะรับซึ่งข้อตกลง การบอกกล่าวการเปิดเผย และการสื่อสารอื่นใด (รวมเรียกว่า “การบอกกล่าว”)จากบริษัท โดยที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ออกจากบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะทางอีเมล์ หรือการโพสต์การบอกกล่าวบนเว็บไซต์ท่านตกลงว่า บรรดาการบอกกล่าวที่บริษัทจัดให้ท่านทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นการส่งที่เป็นที่ยอมรับและพอใจของท่านต่อในกรณีที่มีข้อกำหนดตามกฎหมายให้การบอกกล่าวสื่อสารที่เกี่ยวกับดังกล่าวต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากท่านต้องการถอนความยินยอมต่อการรับการบอกกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการถอนความยินยอมดังกล่าวโดยส่งอีเมล์ถึงบริษัทที่ customerservices@bobbibrown.co.th และให้ท่านหยุดการใช้เว็บไซต์ ในกรณีดังกล่าวให้บรรดาสิทธิที่ได้มีการมอบให้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการอนุญาตที่มีข้อจำกัดดังระบุในข้อ6 ของข้อตกลงนี้ ให้สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างช่วยไม่ได้ที่บริษัทไม่สามารถให้บริการได้เต็มประโยชน์ของเว็บไซต์นี้ให้ผู้ใช้ที่ไม่ยินยอมที่จะรับการบอกกล่าวสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

  โปรดรับทราบว่าการยินยอมรับการบอกกล่าวสื่อสารเป็นส่วนที่แยกจากการเลือกใช้ส่วนอื่นซึ่งท่านอาจทำโดยเกี่ยวข้องกับการรับการสื่อสารทางการตลาด การเลือกของท่านในการรับการสื่อสารทางการตลาดได้ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัท

 18. เรื่องทั่วไป

  คุณรับรองและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ประกอบด้วยข้อตกลงที่สมบูรณ์และผูกขาดระหว่างเรา ซึ่งเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของคุณ และเข้ามาแทนที่และใช้บังคับข้อเสนอ, ข้อตกลงหรือการสื่อสารอื่นๆ ที่กระทำก่อนหน้านั้น

  ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นส่วนประกอบซึ่งนำมาซึ่งความสมบูรณ์ของข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน และให้มีผลเป็นการยกเลิกและมีผลเหนือบรรดาข้อเสนอ ข้อตกลง หรือการสื่อสารอื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้
  บริษัทสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใดๆ ด้วยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์และได้บอกกล่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้มีผลในทันทีเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์และส่งการบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นการที่ท่านยังคงเข้าใช้เว็บไซต์ภายหลังการบอกกล่าวถือเป็นการตกลงของท่านต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น บริษัทอาจบอกเลิกซึ่งสิทธิใดๆ ที่ให้โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยอาจมีหรือไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าต่อท่านท่านต้องปฏิบัติตามการบอกเลิกหรือการบอกกล่าวอื่นใดในทันทีรวมทั้งยุติการใช้เว็บไซต์ในทุกกรณี

  ไม่มีและไม่ให้ถือว่าข้อกำหนดใดๆในข้อกำหนดและเงือนไขนี้ มีโอกาสที่อาจตีความได้ว่าเป็นการตั้งตัวแทน การเป็นหุ้นส่วน หรือรูปแบบของการร่วมทุนอื่นใดระหว่างบริษัทกับท่านการที่บริษัทไม่บังคับให้ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้จะไม่มีผลต่อสิทธิอันสมบูรณ์ของบริษัทที่จะบังคับให้การปฏิบัติตามในภายหลังไม่ว่าในเวลาใดอีกทั้งการที่บริษัทไม่ดำเนินการบังคับต่อการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ก็ไม่ให้ถือว่าหรือตีความว่าเป็นการสละสิทธิต่อข้อกำหนดดั้งกล่าวนั้นๆ ในกรณีที่ข้อความใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขจะใช้บังคับไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับฉบับใดหรือถูกตีความโดยคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ หรือคำตัดสินของศาลที่มีอำนาจบังคับให้การไม่สามารถบังคับใช้หรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวจะไม่ทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้บังคับไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์ไปทั้งฉบับแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอาจได้รับการปรับปรุงดัดแปลงได้เท่าที่เป็นไปได้โดยหน่วยงานยุติธรรมที่ทำหน้าที่วินิจฉัย เพื่อให้สะท้อนถึงเจตนาเบื้องต้นที่สมบูรณ์ที่สุดของคู่สัญญาดังที่ได้แสดงไว้ในข้อกำหนดฉบับเริ่มต้น

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดส่งอีเมล์ถึงบริษัทที่ customerservices@bobbibrown.co.th

นโยบายการบอกกล่าวเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

หากท่านเชื่อว่างานที่มีลิขสิทธิ์ได้ถูกลอกเลียนในลักษณะที่ประกอบเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดส่งอีเมล์หรือบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่ตัวแทนของบริษัทที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการบอกกล่าวเรื่องการละเมิดพร้อมทั้งจัดส่งสิ่งเหล่านี้

 • ลายมือชื่อ หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์และผลประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกับลิขสิทธิ์ซึ่งท่านกล่าวอ้างว่าได้ถูกละเมิด
 • ระบุชิ้นงานที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งท่านอ้างว่าได้ถูกละเมิด
 • คำอธิบายถึงชิ้นงานซึ่งท่านอ้างว่าเป็นฝ่ายละเมิดและตำแหน่งที่ชิ้นงานนั้นปรากฎบนเว็บไซต์
 • ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ทางอีเมล์ของท่าน
 • คำแถลงของท่านกระทำตามการกำหนดโทษของการแจ้งเท็จว่าข้อมูลในคำบอกกล่าวข้างต้นของท่านถูกต้อง และท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับมอบอำนาจให้กระทำการในนามของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

ตัวแทนของบริษัทที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการบอกกล่าวเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์คือ
คุณสยุมพร (ทราย) สุจินตัย, หุ้นส่วน, กลุ่มปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา,เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด, ชั้น 25อาคารอับดุลราฮิมเพลส 990, ถนนพระราม 4กรุงเทพฯ10500 ประเทศไทย โทรศัพท์ +6602 636 2000 ต่อ 4546 โทรสาร +6602 636 2111ต่อ 4546 อีเมล์ sujintaya@bakernet.com

หมายเหตุ ข้อมูลการติดต่อข้างต้นนั้นให้ไว้เพื่อใช้สำหรับแจ้งแก่บ็อบบี้ บราวน์ไทยแลนด์ว่างานที่มีลิขสิทธิ์อาจถูกละเมิดบรรดาข้อซักถามอื่นๆ อาจไม่ได้รับการตอบสนองผ่านการติดต่อตามรายละเอียดข้างบนนี้และให้นำส่งไปยังกลุ่มงานบริการลูกค้า โดยทางอีเมล์ที่ customerservices@bobbibrown.co.th.

สงวนลิขสิทธิ์ 2013 Bobbi Brown ProfessionalCosmetics, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมดทั่วโลก