ทำสิ่งที่ดี
เพื่อผลลัพธ์ที่ดี และทำให้ดียิ่งขึ้น

โดยการใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อสนับสนุนสิทธิของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
เราดำเนินงานโดยสนับสนุนคำสัญญาที่ตั้งมั่นไว้ คือ ส่งเสริมให้ทุกคนมั่นใจในความสวยงามที่แท้จริงตามแบบฉบับของตัวเอง
เพราะการเลือกสิ่งที่เหมาะสมทำให้คุณดูดีอยู่เสมอ

ความยั่งยืน

Bobbi Brown กำลังดำเนินการในส่วนของเราเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยเหตุผลที่เรียบง่ายเพียงหนึ่งข้อ นั่นคือเรารักโลกใบนี้
เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดบรรจุภัณฑ์ที่เกินความจำเป็น เพิ่มปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์
แบบรีไซเคิล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดรีฟิลให้เป็นทางเลือกกับลูกค้า

พวกเรากำลังก้าวเดินต่อไปอย่างมุ่งมั่น
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025)

75% ของบรรจุภัณฑ์ สามารถนำกลับมาใช้หมุนเวียนได้
เติมใหม่ได้ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือนำกลับมาคืนได้

ณ เวลานี้พวกเราได้ทำมาเกินครึ่งทางแล้ว

50% ของบรรจุภัณฑ์เป็นวัสดุที่ลูกค้าสามารถนำกลับมา
ใช้ประโยชน์ได้ (Post-Consumer Recycled หรือ PCR)

บรรจุภัณฑ์ที่เราใช้ในปัจจุบันเป็น Post-Consumer
Recycled (PCR) มากกว่า 50–100%

เราตั้งเป้าที่จะเป็น FSC-certified 100%
โดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ใยต่างๆ จากในป่า

ณ ตอนนี้ เราทำได้กว่า 84% แล้ว

 

สิทธิความเป็น
พลเมืองอย่าง
เท่าเทียม

เรามุ่งมั่นดำเนินการเพื่อช่วยเสริมพลังให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั่วโลก
ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา Pretty Powerful Fund
ให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรทั่วโลกเพื่อสร้างความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางเพศผ่านการศึกษา